12, మే 2017, శుక్రవారం

పద్యాల తో "రణం": ఏడవ భాగం

"చెలిమిన నిజపతి కోరమనగ, వనిత చేటును కోరెన్"

1) సాయిరాం పోగులూరు

లక్ష్మీ పూజ వేళలో వజ్ర వైఢూర్య హారముల్
చెలిమిన నిజపతి కోరమనగా , వనిత చేటున్ కోరెన్
వస్త్ర , భూషణ సౌందర్య రాసా పోషణా విలాసముల
కోరె మంజులమున ఇరువురి ఎద మంజిష్టా రాగము

2) సాయి సోమయాజుల

ఒకపరి కాంచన హారిణిన్ గోరి కాముకుని చెరను చేరేన్ వే
రొకపరి ఆశ్రమ జీవనంబును గోరి శాశ్వత వియోగంబు పట్టె జా
నకి, అది ఏమి జన్మ రహస్యమో గాని
అకటా ఎప్పుడు చెలిమిన       నిజపతి కోరమనగా పడతి చేటును కోరెన్

3) మధుబాల కరవది

చెలిమిన నిజపతి కోరమనగ,
వనిత చేటును కోరెన్
ఇదియే పురుషార్ధ  ధర్మంబు తెలుపు
రామాయణ మహా కావ్యమై నిలిచె
మానవాళి   ప్రయోజనార్ధమై
ఇది నిక్కము, సధర్ముల చేటుయు చేయు మేలు  జానావళికిన్  

4) 3విక్రమ్ సింగరాజు

వలపులు రక్కసికైనఁ బుట్టింపు రూపమో పురుషునది, జా
లిలేక ముఖాంగములు కోసిపంపు  క్షాత్రమ్మరో గండుది, పలు
కులొలికెత్తుకెళ్లు కుళ్లోమగానిదైన, నింద న్యాయమా స్త్రీపై
"చెలిమి నిజపతి కోర్మనగ, వనిత చేటును కోరెనంచు?"

5) శేషు అప్పారావు

చెలిమిన నిజపతి కోరమనగ, వనిత చేటును కోరెన్
లోక కళ్యాణము  లావణ్యవతి లక్ష్యము కాగా
పుడమిన చేసెను పతిని ప్రత్యక్ష  దైవము పడతి
ఔరా ఇలను  ఇంతిని మెచ్చరే ఈ పురుష పుంగవులు

6) హనుమంత రావు కరవది

రమ్మాయని రాముడు జాంభవంతుని పిలచి
కొమ్మా నీ కొక కోర్కె  తీర్చదన్న
రమ్మా నాతో ముష్టి యుధ్దముకనె
చెలిమిన నిజపతి కోరమనగ,
వనిత చేటును కోరెన్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి