12, మే 2017, శుక్రవారం

పద్యాల తో "రణం": మూడవ భాగం

"'జోడు గుఱ్ఱముల స్వారీ చేయ తగునా " - రమేష్ వేమూరి

1) సాయి ప్రసాద్ సోమయాజుల

ఆగని మాయా మోహ జగమొక వైపు
సాగని ఆధ్యాత్మిక యాత్ర వేరొక వైపు
జగమున నీకు అగచాట్లు తప్పవా నాయనా
జోడు గుఱ్ఱముల స్వారీ చేయ దగునా

2) 3విక్రమ్ సింగరాజు

జోడుచ్చుక్కోట్టే దొకటి, మంచం కోడుక్కటేసేదొకటి
మాడు పగలాదీయునొకటి, తలలు బోడులు చేయునొకటి, చెలి
కాడు వేంకన్నకు చెల్లునేమోగాని, రెండు పడవలపై  కాళ్లూ
జోడు గుఱ్ఱముల స్వారీ, చేయదగునా అల్ప విక్రమునకున్?

3) మధుబాల కరవది

ఇంట సాద్వీమణి వోలే
బయట  ఝన్సీ రాణి వోలే
ఇంటా బయటా  గెలుచుటకై నేటి నారి
జోడు గుర్రముల స్వారీ చేయ తగునే

జోడు గుర్రముల స్వారీ చేయ తగునా అని
ఔర! నవ నారిమణిని అడుగుట తగునా
నేటి నారి ఇంటా బయటా గెలవాలంటే
జోడు కాదు మెండు గుర్రముల స్వారీ చేయవలె

4) కులశేఖర మడుపు

రెండు  భాషలు మెండుగా చదివి
పండితు లైన  పడుచున్న
పద్య రచనలు భారమా?
జోడు గుఱ్ఱముల స్వారీ చేయవచ్చు

5) గీత దేసు

అమెరికా హంగు బొంగులు ఒక వైపు 
భారత దేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మరియొక వైపు 
సాకర్ ముఖ్యమా కూచిపూడి ముఖ్యమా అని తికమక పడుతున్న తల్లిదండ్రులు 
ఈ జోడు గుఱ్ఱముల స్వారీ చేయదగునా !

5)రమేష్ వేమూరి

జోడెద్దుల వ్యవసాయము చేయవచ్చు, సాలుకు
జోడు ఫసల ఫలసాయము నందవచ్చు, మరల
జోడు సతుల పెరుమాళ్ళ త(కొ)లచవచ్చు, అంత
జోడు గుఱ్ఱముల స్వారీ చేయదగునా

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి